Inici

Subministrament d’Aigua Potable

La Mancomunitat de la Ribera Alta és la titular de l’explotació del Pou de la Garrofera, que abasteix d’aigua potable Alzira, Alberic, Benimuslem i Massalavés.

Recollida i Control d’Animals Abandonats

Aquest servei es presta en 16 municipis de la Mancomunitat. Setmanalment, s’efectuen visites als municipis que han sol·licitat la prestació d’aquest servei per a retirar-hi aquells animals que deambulen de manera incontrolada per la localitat i portar-los a la canera.

Recollida Selectiva de Roba Usada

Amb aquest servei la Mancomunitat realitza la recollida selectiva i gestió de roba usada i altres residus tèxtils amb la finalitat que es dipositen en els nostres abocadors.

Assistència Tècnica en Enginyeria Industrial

La Mancomunitat ofereix, a través del seu enginyer industrial, una sèrie de prestacions als ajuntaments adherits.

Expedició d'Informes Ambientals

La Mancomunitat disposa d’un servei per a l’expedició dels informes ambientals previs que es duen a terme al llarg del procediment d’atorgament de llicències ambientals. Els ajuntaments envien la documentació al Servei d’Expedició d’Informes ambientals per a l’elaboració de l’informe ambiental corresponent.

Recollida Selectiva i Transport de Residus

La Mancomunitat ha organitzat un sistema conjunt de recollida i transport de residus a la planta de reciclatge de RSU específics (envasos lleugers, de paper i de cartó).

Servei d'Arxius

El Servei Mancomunat d’Arxius està orientat cap a l’organització i ordenació de la documentació administrativa, d’acord amb la normativa ISAD, tot respectant els criteris d’ordenació que, en el seu cas, tinga establert l’ajuntament.

Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social (AMICS)

L’objectiu d’AMICS és fomentar la integració de les persones migrants i autòctones en la Ribera Alta. Per a aquest fi, utilitza estratègies de sensibilització que previnguen i pal·lien situacions de risc i, al mateix temps, promoguen la convivència intercultural dels municipis que la conformen. Aquestes estratègies són complementàries de les actuacions que duen a terme els ajuntaments que conformen la Mancomunitat.

Atenció a Persones en Situació de Dependència

La Mancomunitat gestiona els expedients de la Llei de la Dependència, en concret les sol·licituds d’ajudes assistencials i econòmiques corresponents. Els tècnics mancomunats també s’encarreguen de l’elaboració de l’informe social, un document previ a la valoració de la situació de dependència que efectuen els tècnics de la Conselleria de Benestar Social, i de la Proposta Individual d’Atenció dels depenents als quals se’ls concedeix la prestació, que pot ser económica o assistencial.

Franqueig Postal (Correus)

Mitjançant un conveni de la Mancomunitat amb Correus els ajuntaments adherits al servei poden enviar la seua correspondència amb el franqueig pagat amb un descompte del 5%. Aquest servei agilita l’enviament de correspondència i possibilita el pagament mensual. Es tracta d’un servei reservat als organismes que envien més de 6.000 documents anuals (un volum al qual no arriben la majoria d’ajuntaments de la comarca) i del qual es poden beneficiar tots els municipis mancomunats.

Atenció a Famílies amb Menors en Risc (SEAFI)

Dintre dels serveis de caràcter voluntari de la Mancomunitat el SEAFI és un suport especialitzat en la intervenció i prevenció de problemes que poden presentar els menors, així com aquells que es poden donar en les relacions familiars i de parella.

Educació Vial

El Servei d'Educació Vial és un servei gratuIt destinat als xiquets i xiquetes d'Educació Primària i que té com a objectiu l'adquisició d'hàbits, tant de comportament ètic i cívic com iniciant l'alumnat en el coneixement de les normes de trànsit.

Transport Públic Urbà amb Bicicleta (AMBICI)

AMBICI és el nom del servei de transport públic amb bicicleta de la Ribera. Es tracta d’un servei que permet desplaçar-se de manera senzilla, pràctica i sostenible. La Mancomunitat compta amb bases de bicicletes situades en els municipis adherits al servei des de les quals els usuaris poden agafar una bicicleta, desplaçar-se i deixar la bicicleta utilitzada en qualsevol base. Amb aquest servei la Mancomunitat vol contribuir que la Ribera Alta tinga una mobilitat urbana sostenible per a reduir l’impacte ambiental dels desplaçaments per la comarca i reduir els problemes de congestió del trànsit, problemes mediambientals i de contaminació acústica.

Gestió de Multes de Trànsit

Mitjançant este servei la Mancomunitat s'encarrega de precessar i completar la informació remesa pels ajuntaments, la notificació de la denúncia, la tramitació de recursos i al·legacions i del cobrament. Amb este servei els ajuntaments estalvien costos de procediment i s'asseguren tramitar el 100 % de les denúncies, i eviten també els tràmits de l'expedient sancionador i la localització de l'infractor. El telèfon directe del departament encarregat de la gestió és 96 114 94 47.

Unitat de Prevenció de Conductes Addictives (UPCCA)

Aquest servei té com a objectiu bàsic la prevenció de les drogodependències, promovent així una cultura saludable i una millora del benestar social en la família, en l’escola i en la comunitat. Amb aquest fi, des de la UPC es promouen actuacions per a reduir l’ús de les drogues, per a potenciar hàbits de vida saludables i activitats positives que incloguen el rebuig del consum de drogues i per a millorar les xarxes de comunicació social, dinamitzant les relacions tant en els diferents grups socials com entre aquests mateixos grups.

Serveis Socials Generals i d'Ajuda a Domicili

Els Serveis Socials Generals de la Mancomunitat de la Ribera Alta estan dirigits a aquelles persones que requereixen una atenció específica i ofereixen atenció i prestacions a persones i famílies amb dificultats econòmiques, falta de recursos, marginació, etc. La finalitat d’aquests serveis és la gestió de la intervenció primària i la cobertura de les necessitats bàsiques dels habitants de la comarca. La Mancomunitat també ofereix un servei d’ajuda a domicili per a aquelles persones o famílies necessitades amb la finalitat d’aconseguir un major benestar físic, psíquic, social i afectiu.