Junta de Govern de Juliol 2024

Convocatòria de la Junta de Govern de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Data: 9 DE JULIOL DE 2024.   

Hores: 9:30HORES.

Lloc: SEU DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.


ORDRE DEL DIA

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2.ASSUMPTES A TRACTAR:

2.1. Instruccions del Servei mancomunat de recollida de residus sòlids urbans: ajust

2.2. Reglament del Servei mancomunat de recollida de residus: ajust.

2.3. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei mancomunat de recollida selectiva de residus sòlids urbans: aprovació provisional.

2.4. Creació del “Servei mancomunat de tramitació i gestió tributaria de la taxa de recollida selectiva de residus sòlids urbans (SMGT)”.

2.4.1.Aprovació de les instruccions del servei.

2.4.2.Aprovació ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de la taxa municipal

2.5. Conveni de col·laboració en la Diputació de València en matèria de recaptació tributaria de la taxa de recollida selectiva de residus sòlids urbans: aprovació

2.6. Conveni de Col·laboració entre l’IVAJ i la Mancomunitat per a la seua renovació quant a l’emissió del Carnet Jove: aprovació

2.7. Modificació de crèdits finançada amb romanent de tresoreria.

2.8. Modificació del Reglament del Guardo de la Mancomunitat: aprovació del Guardó Jove

3.ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA

3.1.Servei d’assistència tècnica: problemàtica amb les substitucions del personal.

3.2.Servei mancomunat de cessió de recursos per a actes públics: possible ajust.

4. PRECS I QÜESTIONS

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content