Medi Ambient

SERVEI DE RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS

La Mancomunitat gestiona un sistema conjunt de recollida i transport de residus a la planta de reciclatge de RSU específics (envasos lleugers, de paper i de cartó). Tots els ajuntaments que estan adherits a aquest servei gaudeixen d’un programa anual de recollida d’aquests residus, adaptable a les necessitats puntuals que puga presentar cada municipi. A més, a través de l’Agència Energètica de la Ribera, la Mancomunitat presta un servei de recollida d’oli vegetal usat, que després de ser tractat es converteix en biodièsel.

SERVEI D’EXPEDICIÓ D’INFORMES AMBIENTALS

Aquest servei està destinat als ajuntaments mancomunats que expedeix els informes ambientals previs que es duen a terme al llarg del procediment d’atorgament de les llicències ambientals. L’informe ambiental, que és vinculant, determina l’adequació del projecte en tots aquells aspectes ambientals i de seguretat que són de competència municipal (sorolls, vibracions, olors, sanejament, protecció d’incendis, seguretat, emissions, etc.) Així mateix, també inclou la qualificació de l’activitat, així com l’adequació de les mesures correctores proposades.

SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE

La Mancomunitat de la Ribera Alta és la titular de l’explotació del Pou de la Garrofera, que abasteix d’aigua potable Alzira, Alberic, Benimuslem i Massalavés. També gestiona l’abastiment d’aigua potable dels municipis de Guadassuar i l’Alcúdia. Amb aquest servei la Mancomunitat garanteix el subministrament d’aquestes poblacions de la comarca..

SERVEI DE RECOLLIDA I
CONTROL D’ANIMALS ABANDONATS

Setmanalment s’efectuen visites als municipis que han sol·licitat la prestació d’aquest servei per a retirar aquells animals que deambulen de manera incontrolada per la localitat i portar-los a la canera.

RECOLLIDA SELECTIVA DE ROBA USADA

La Mancomunitat realitza la recollida selectiva i gestió de roba usada i altres residus tèxtils mitjançant contenidors per al seu reciclatge. Aquest servei és gratuït per als municipis adherits, ja que les despeses d’arreplega i manteniment estan coberts pel valor dels residus. A més, la Mancomunitat elabora anualment una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància del reciclatge en general, així com la recollida selectiva d’aquest tipus de residus.

ADQUISICIÓ DE BÉNS I MATERIALS

Adquisició de forma mancomunada de diversos béns i materials (senyals, contenidors, etc.) per a ser utilitzats pels ajuntaments de la Mancomunitat de la Ribera Alta. L’adquisició d’aquests béns i materials es fa mitjançant convocatòries i la Mancomunitat finança una part important del cost d’aquestes adquisicions.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN ARQUITECTURA I ENGINYERIA AGRÍCOLA, INDUSTRIAL I FORESTAL

L’objectiu d’aquest servei és l’assistència als ajuntaments per a complir les diferents normatives tècniques, així com la realització de plànols, projectes, informes i estudis relacionats amb els àmbits de les enginyeries industrials i forestals, així com de l’arquitectura superior. Aquest servei mancomunat preveu les següents prestacions per als ajuntaments adherits:

– Elaborar informes i dictàmens sobre la instal·lació, obertura i funcionament d’activitats.
– Redactar informes d’activitats molestes i informes facultatius de tot tipus.
– Elaborar tota classe de projectes, obres i treballs de la seua competència.
– Dirigir i inspeccionar les obres de en què tinga intervenció l’ajuntament.
– Col·laborar en la gestió preventiva amb els ajuntaments i fer d’interlocutor dels ajuntaments amb el servei de prevenció i salut, tot vigilant l’aplicació dels plans i mesures que es produïsquen.

“INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM EN EDIFICIS MUNICIPALS”

EN EL MARC DE LA CONVOCATORIA FEDER DE PROJECTES SINGULARS D’ECONOMIA BAIXA EN CARBONI (FEDER-EELL-2020-006100)

El projecte consta de 13 instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum, cadascuna serà una actuació, en diferents edificis de diferents municipis pertanyents a la Mancomunitat de la Ribera Alta (València).
L’objectiu del projecte és aconseguir autoabastir elèctricament amb energia d’origen solar els edificis dependents administrativament dels ajuntaments dels municipis que pertanyen a la Mancomunitat de la Ribera Alta, a València. S’han projectat 13 instal·lacions, les quals produiran una energia equivalent al 28% de la demanda energètica actual del total d’edificis municipals. Aquesta producció serà autoconsumida a les diferents instal·lacions connectades a través de la xarxa pública sempre que sigui possible i si no, serà compensada a través del mecanisme de compensació d’excedents.

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content