Ple de Juliol 2024

Convocatòria del Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Data: 18 DE JULIOL DE 2024 (DIJOUS)           

Hora: 19:00 HORES ( 7 de la vesprada)

Lloc: SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE BENIMUSLEM (CARRER COLÓN, 6 DE BENIMUSLEM)


ORDRE DEL DIA:

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.Esb PLE març 2024.pdf

2.ASSUMPTES A TRACTAR:

2.1.Modificació del reglament del servei mancomunat de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (canal de denúncies) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

2.1. Modificació reglament Canal de denúncies.pdf

2.1.Regl. modificat Canal de denuncies abril 2024.pdf

2.2.Ajust de les bases reguladores de la convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre amb destinació a programes o activitats culturals i esportives.

2.2. Ajust bases subvencions entitats sense ànim de lucre.pdf2.2. Ajust bases subvencions entitats sense ànim de lucre.pdf

2.2. Bases subvencions activitats esportives i o culturals.pdf

2.3. Contracte programa de la GVA per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials/2021 2024: addenda al  per a l’exercici 2024.

2.3. Contracte programa GVA addenda.pdf

2.4. Conveni de Col·laboració entre l’IVAJ i la Mancomunitat per a la seua renovació quant a l’emissió del Carnet Jove: renovació

2.4. Renovació conveni IVAJ Carnet Jove.pdf

2.4. Conveni col·laboració IVAJ.pdf

2.5. Instruccions del Servei mancomunat de recollida de residus sòlids urbans: ajust

2.5.Instruccions del servei de recollida RSU ajust.pdf

2.5. Instruccions SRRSU.pdf

2.6. Reglament del Servei mancomunat de recollida de residus: ajust.

2.6. Reglament servei recollida RSU ajust.pdf

2.6. REGLAMENT SERVEI RSU .pdf

2.7. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei mancomunat de recollida selectiva de residus sòlids urbans: aprovació provisional.

2.7 Ordenança fiscal taxa RSU.pdf

2.7.Ordenança taxa fiscal RSU JG 09-07-24 amb annexe FINAL.pdf

2.8. Creació del “Servei mancomunat de tramitació i gestió tributaria de la taxa de recollida selectiva de residus sòlids urbans (SMGT)”.

2.8.Creació del Servei mancomunat de trasmitació i gestió tributaria de la taxa de recollida de RSU.pdf

2.8.1.Aprovació de les instruccions del servei.

2.8.1. Instruccions servei gestió tributaria.pdf

2.8.2.Aprovació ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de la taxa municipal

2.8.2.Ordenança general de gesito,recaptació i inspecció de la taxa municipal.pdf

2.9. Conveni de col·laboració amb la Diputació de València en matèria de recaptació tributaria de la taxa de recollida selectiva de residus sòlids urbans: aprovació

2.9. Conveni amb Diputació gestió tributaria.pdf

2.10. Modificació de crèdits finançada amb romanent de tresoreria: aprovació

2.10 Modificació de crèdits.pdf

2.11. Liquidació i Compte General del pressupost/2023.

2.11.Liquidació i compte general del pressupost.pdf

2.12 Reglament del Guardo de la Mancomunitat: modificació per a la creació del Guardó Jove

2.12.Reglament del Guardó de la Mancomunitat Gruadò Jove.pdf

2.12.Reglament Guardó de la Mancomunitat.pdf

2.13.Guardó de la Mancomunitat de la Ribera Alta 2024.

2.13.Guardó de la Mancomunitat 2024.pdf

3.ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA

3.1.Servei d’assistència tècnica: problemàtica amb les substitucions del personal.

3.2.Servei mancomunat de cessió de recursos per a actes públics: possible ajust.

3.3. Informe PMP i morositat 1 trim. 2024

3.4. Donar compte operació de tresoreria

  1. PRECS I QÜESTIONS

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content