Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CARÀCTER BÀSIC

L’atenció primària de caràcter bàsic es configura com el primer nivell, per proximitat, d’accés al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, i constitueix el primer referent de prevenció, protecció i atenció a les situacions de vulnerabilitat, a través de la informació, l’assessorament, el diagnòstic, el pronòstic, la intervenció, l’acompanyament i el suport a totes les persones que ho requerisquen, independentment de les seues circumstàncies al llarg del seu cicle vital.

Es caracteritzen per un model d’organització i funcionament definit, amb caràcter universal i plena accessibilitat en l’atenció, que implanta l’atenció centrada en la persona, la proximitat al seu entorn personal, unitat de convivència o família, amb enfocament grupal i comunitari, amb prestacions multidisciplinàries i polivalents.

L’atenció primària de caràcter bàsic s’organitza en els serveis estructurals següents:

Servei d’acolliment i atenció davant de situacions de necessitat social.
Servei de promoció de l’autonomia personal.
Servei d’inclusió social.
Servei de prevenció i intervenció amb les famílies.
Servei d’acció comunitària.
Servei d’assessoria tècnica específica.
Unitats d’igualtat.

Més informació a la web del Departament Atenció Primària de Caràcter Bàsic

INTERVENCIÓ DES D’EQUIP ESPECÍFIC D’INTERVENCIÓ EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EEIIA)

És un servei especialitzat d’atenció a famílies amb menors en situació de risc: conflictes entre pares i fills, problemes de parella, separacions conflictives, dificultat a l’hora d’establir pautes educatives, patrons d’interacció violents, etc. Són prioritaris els casos de famílies en què s’ha aplicat una mesura de protecció per als menors (acolliment residencial o amb una família), a fi d’intervindre per afavorir el seu retorn amb la família biològica. El EEIIA està format per un equip interdisciplinari que actua en els casos derivats pels Serveis Socials municipals o per la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA EN CONDUCTES ADDICTIVES (UPCCA)

El seu objectiu és la prevenció de les drogodependències i la promoció d’una cultura saludable en tots els àmbits.

Àmbit escolar. Implicar professors, alumnes i pares en els diferents programes de prevenció escolar.

Àmbit familiar. Assessorar i facilitar als pares els recursos bàsics per a fomentar l’educació i la comunicació operativa en la llar.

Àmbit comunitari. Promoure programes de formació i sensibilització de la societat i fer un seguiment dels casos de consum incipient de drogues.

JORNADA GENERE I CONDUCTES ADICTIVES

AGENCIA DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA

L’objectiu de l’Agència d’Igualtat i Convivència és, per una part, fomentar la integració de les persones migrants i autòctones en la Ribera Alta utilitzant estratègies de sensibilització que previnguen i pal·lien situacions de risc i, al mateix temps, promoguen la convivència intercultural.

Per altra part, la Mancomunitat de la Ribera Alta s’ha unit a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana. Aquest nou servei té com a finalitat oferir als municipis de la comarca un suport tècnic per a la implantació de polítiques actives d’igualtat en l’àmbit municipal, a través de diferents accions a què els ajuntaments de la Ribera Alta podran accedir i dotar de ferramentes al personal tècnic dels diferents municipis per a la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques locals a través de la creació d’un Consell Comarcal de Dones de la Ribera Alta.

JORNADA GENERE I CONDUCTES ADICTIVES

III PLA D’IGUALTAT

PROTOCOL D’ASSATJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Més informació a la web de l’Agència d’Igualtat i Convivència

OFICINA COMARCAL D’HABITATGE (OCH)

L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que canalitza els esforços i coordina les polítiques de les administracions locals de la comarca en matèria d’habitatge.

L’OCH pretén integrar tota la informació, gestió i tramitació sobre habitatge en un únic punt de prestació per a facilitar l’accés al ciutadà.

Més informació a la web de l’Oficina Comarcal d’Habitatge

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content