Juventud

cartel xarxa jove

El Servei de Joventut de la Mancomunitat es crea amb l’objectiu de coordinar les polítiques de joventut que es desenvolupen als diferents municipis de la Ribera Alta. Amb aquest servei, que compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) dins del programa Xarxa Jove, es promou la programació, el desplegament i l’avaluació de polítiques integrals de joventut.

Els objectius del servei són els d’impulsar les polítiques de joventut locals, donar suport al treball dels ajuntaments i les entitats juvenils de la Comunitat Valenciana i fomentar la creació de xarxes per al treball amb joves. Des d’aquest servei també es vol reforçar l’activitat dels serveis d’informació juvenil, difondre els seus programes i facilitar la coordinació intermunicipal.

FUNCIONS

El Departament de Joventut té com a objectiu desenvolupar les següents funcions:

 • COORDINACIÓ per al disseny i implementació de polítiques de joventut.
 • PROMOCIÓ en l’àmbit de la mancomunitat i en els municipis que la integren, dels següents programes:
  1. Pla Jove. Assessorar i col·laborar en l’elaboració de plans locals i elaborar el pla comarcal de joventut.
  2. Educació en la participació.
  3. Consells de joventut. Donar suport als consells de joventut, o a les associacions o grups de joves per a la creació de consells.
  4. Oci educatiu.
  5. Voluntariat. Col·laboració amb entitats de voluntariat dels municipis compresos en l’àrea geogràfica per a la promoció del voluntariat.
  6. Educació en valors. Campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos que puguen oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local.
  7. Carnet Jove. Promoure el coneixement i l’adhesió, i facilitar l’accés de la població jove.
  8. Bones pràctiques. Detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local i presentació de bones pràctiques en les convocatòries que duga a terme l’IVAJ.
 • INFORMACIÓ sobre activitats i temes d’interés per a les persones joves.
DOCUMENTS D’INTERÉS

L’ Estratègia Valenciana de Joventut aposta per un desplegament local de les polítiques de joventut, entenent que els efectes reals i constatables sobre les condicions de vida i sobre la capacitat de les persones joves de desplegar els seus mateixos projectes i interessos s’aconsegueixen només des del treball de proximitat i en relació directa amb elles i ells.

Igualment es concreta la implicació de les entitats locals i s’estableix els nous instruments al servei de dita planificació. Hi destaca la creació d’un sistema de xarxes, en especial, la Xarxa Jove, que permetrà unir els recursos i el treball de les persones professionals que treballen amb joventut.

És clar, per tant, incrementar la capacitat real d’intervenció dels municipis, dotar-los dels recursos humans necessaris per a fer possible una interlocució estable i continuada, espais de trobada, acollida i dinamització, serveis d’acompanyament en àmbits com l’ocupació, l’educació o la salut i programes de dinamització, i programes de promoció de la participació, la creativitat, la defensa dels drets i els aprenentatges no formals.

PLA JOVE
PLA JOVE 2021 – 2025 DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

El Pla Jove es constitueix com un instrument de treball imprescindible amb la finalitat d’establir les eines necessàries que permeten definir, impulsar i implementar polítiques públiques de joventut a un territori, de manera que les persones joves puguen participar de forma activa en la vida política, social, econòmica i cultural dels seus municipis.

El I Pla Jove 2021 – 2025 de la Mancomunitat de la Ribera Alta com a document marc, constitueix una eina fonamental, realista i viable per a començar a treballar les Polítiques de Joventut als municipis mancomunats de la Ribera Alta. Amb l’aprovació del Pla de Joventut l’any 2021, per l’òrgan de govern de la Mancomunitat, es concedeix un precepte a les Polítiques Públiques de Joventut, i es conclou una etapa d’anàlisi i diagnòstic que es va iniciar amb la incorporació de la figura tècnica de joventut a la Mancomunitat, gràcies al Pla de Municipalització 2019 – 2021 de l’Institut Valencià de la Joventut.

En aquest sentit, parteix d’un procés d’anàlisi i diagnosi, i de la detecció de necessitats i demandes de la població juvenil, per a desenvolupar i integrar propostes d’acció i millora que donen resposta a aquestes als diferents àmbits de la seua vida. Per aquest motiu, s’ha portat a terme un anàlisi diagnòstic de la realitat juvenil de la Ribera Alta, de la manera més acurada possible, on s’integra la revisió de les polítiques de joventut existents a la comarca i l’anàlisi de la realitat juvenil actual, partint dels recursos i serveis existents, però sobre tot dels interessos i preocupacions expressades per les persones joves de 12 a 30 anys. L’objectiu ha estat el de propiciar confiança i proximitat amb aquest sector de població respecte a l’administració pública, amb una metodologia participativa que garanteix la implicació de la pròpia joventut de la comarca en la construcció de les futures polítiques de joventut. Així doncs, el projecte ha estat dissenyat mitjançant un procés participatiu amb la implicació de diferents agents a l’àmbit juvenil: personal tècnic de joventut, regidories de joventut, agents socioeducatius, informadors/es clau, persones que intervenen o que es relacionen directament amb joves, i sobre tot amb les pròpies persones joves, que han expressat les seues demandes i necessitats, proposant les seues solucions.

Amb esta planificació, el Pla es configura com una construcció col·lectiva que es basa en el paper actiu de les persones joves i la seua participació en el disseny de les polítiques públiques de joventut per als pròxims anys a l’àmbit territorial de la Ribera Alta. Amb els reptes que sorgeixen del Pla Jove, es reconeixen els drets de les persones joves i es generen oportunitats per a elles i ells, així com el seu ple exercici a la ciutadania plena. Els objectius i accions es centren en la població jove d’entre 12 i 30 anys de la comarca, concebent la joventut com una etapa de transició entre la infantesa i l’edat adulta, amb la prioritat de promoure iniciatives que garantisquen el seu benestar, la seua participació activa i la seua inclusió, sempre des de la transversalitat que caracteritza al sector de població juvenil.

El Pla de Joventut posa la seua atenció en aconseguir la igualtat d’oportunitats i en la concepció de les persones joves com agents de canvi social, entenent a la joventut com diversa i plural als diferents contextos que s’observen de desigualtat. Amb el Pla Jove es pretén impulsar la responsabilitat de l’administració local en la promoció d’aquestes oportunitats i en garantir els drets de les persones joves pel seu context de proximitat amb la població d’un mateix territori.

El Pla Jove 2021 – 2025 té cinc principis rectors que el fonamenten: integritat, transversalitat, proximitat, universalitat i igualtat. Aquests principis són desenvolupats a través de cinc línies estratègiques d’intervenció (participació i informació juvenil; educació i formació; oci educatiu, temps lliure, accés a la cultura i foment de l’educació en valors; emancipació, habitatge, ocupació i futur laboral; i promoció de la salut mental i benestar emocional) que generen uns objectius i unes accions concretes temporalitzades, a desenvolupar en el període establert.

S’esdevé com un instrument obert i dinàmic que s’adaptarà a la situació canviant actual, i a les necessitats de la població jove en particular, de manera que comptarà amb un procés d’avaluació i seguiment continuat en el temps, mitjançant el qual s’adoptaran els canvis i/o els ajustos pertinents que permeten la seua millora i el seu òptim funcionament. Tanmateix, està basat en el caràcter transversal de la població juvenil, que necessita del compromís i la implicació política general per a posar a disposició els mitjans personals, materials, tècnics i pressupostaris que possibiliten la seua posada en marxa, implementació, desenvolupament i avaluació continua.

En definitiva, el I Pla Jove 2021 – 2025 de la Mancomunitat de la Ribera Alta suposa un primer pas per a desenvolupar les polítiques públiques de joventut a la comarca, a més a més de definir-se com un document viu, obert al diàleg i a noves intervencions, que des de l’administració pública garantisquen l’accés de la població jove a tots els serveis, recursos, programes i activitats que siguen del seu interés, de manera que s’afavorisca un acompanyament en la construcció del seu propi projecte de vida.

icono sobre benestar jove
BENESTAR EMOCIONAL

Més de la meitat de malalties mentals greus  S’INICIEN EN L’ADOLESCÈNCIA.
Des de l’àrea de Joventut de la MRA treballem per incorporar la PERSPECTIVA JOVE a la salut mental.
No ho deixes córrer i BUSCA AJUDA PROFESSIONAL
.

PROGRAMES I SERVEIS
 • Servei #BnestarJove. Servei d’orientació i assessorament emocional adreçat a adolescents i joves.
cartel sobre servei orientació i assesorament emocional per a joves
ENLLAÇOS D’INTERÉS
CONTACTE

Horari: De Dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00h.

Contacte: 96 241 41 42 | Ext: 118.

Correu electrònic: joventut@manra.org

Tècnic de Joventut: Joshua Alemany Pla.

Psicòloga de Joventut: Yolanda Gómez Fabra

Dinamitzadors/es Juvenils: Néstor Mont Ferrís, Inés Ballester Garabal i Carmina Giménez Cardona.

SERVEIS D’INFORMACIÓ JUVENIL (SIJ)

En aquest apartat hi trobareu informació relacionada amb l’Àrea de Joventut. A la Ribera Alta hi podem trobar els següents Centres d’Informació Juvenil (CIJ) i Punts d’Informació Juvenil (PIJ):

ALCÀNTERA DE XÚQUERPunt d’Informació Juvenil (PIJ).
C/Ausiàs March, nº 2.Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 h.Tel.: 96 258 04 02Correu: axuquer@gva.es

ALGEMESÍ
Espai Jove. Centre d’informació i acció juvenil d’Algemesí. Plaça del Mercat s/n, 1º planta.Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00h, i de 17:00 a 19:00h
Tel.: 683 142 476
Correu: espaijove@algemesi.net

ALGINET
Centre d’Informació Juvenil d’Alginet. Carrer Major, núm. 15 (Antiga Casa del Regador).Horari: 09:00 a 14:00h
Tel.: 96 175 32 77
Correu: joventut@alginet.es

ALZIRA

Centre d’Informació Juvenil (CIJ).
C/Escoles Pies, 4-1ª.Horari:
-Hivern (del 16 de setembre al 15 de juny):
De dilluns a divendres, de 10:30 a 14:00 h, i de dilluns a dijous, de 17:00 a 19.30 h.
-Estiu (del 16 de juny al 15 de setembre):
De dilluns a divendres, de 10:30 a 14:00 h.Tel.: 96 241 74 07
WhatsApp: 627 382 445.Correu: joventut@alzira.es

BENIFAIÓ

Centre d’Informació Juvenil (CIJ).
C/Vicente Medina. nº 22, 1ª.Horari: Dilluns, dimecres i divendres d’11:00 a 14:00 h, i dimarts i dijous, de 17:00 a 19.30 h.Tel.: 96 178 51 12Correu: cij@benifaio.es

CARCAIXENT

Centre d’Informació Juvenil (CIJ).
Plaça Major, nº 9.Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 h.Tel.: 960 90 11 63Correu: casaljove@carcaixent.es

CÀRCER

Punt d’Informació Juvenil (PIJ).
Plaça Comunitat Valenciana, nº 2.Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 15:00 h.Tel.: 639 759 730Correu: rosa_serrano@carcer.net

CASTELLÓ

Centre d’Informació Juvenil (CIJ).
Plaça de l’Ajuntament, nº 8.Horari: De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h, i de 17:00 a 20:30 h.Tel.: 647 479 012Correu: joventut@castellosom.com

GAVARDA

Punt d’Informació Juvenil (PIJ).
Plaça Ajuntament, nº 1.Horari: De dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 h.Tel.: 652 501 295Correu: smtormo@gmail.com

GUADASSUAR

PUNT JOVE – Centre d’Informació Juvenil (CIJ).
Carrer Major, nº 90.Horari: DILLUNS: 09.00 -14.00 h / 16.00 – 20.30 h.

DIMARTS/DIMECRES/DIJOUS/DIVENDRES: 16.00 – 20.30 h.
Tel.: 696 782 445
Correu: joventut@guadassuar.es

MANUEL

Centre d’Informació Juvenil (CIJ).
C/ Àngel, nº 28.Horari:
Matins: Dimecres i divendres (*els divendres alterns, un matí i una vesprada).
Vesprades: Dilluns, dimarts, dijous i divendres.Tel.: 96 223 54 91Correu: ciju@manuel.es

MONTSERRAT

Departament de Joventut. Ajuntament de Montserrat.
Plaça de l’Església, nº 1.Tel.: 661 515 053Correu: joventut@montserrat.es

LA POBLA LLARGA

Centre d’Informació Juvenil (CIJ).
C/ Sant Vicent, nº 3.Horari: Dilluns, dimecres i dijous, d’11:00 a 13:30 h, i de dilluns a dijous, de 16:00 a 20:00 h.
Cap de setmana: Divendres, dissabte i diumenge, de 17:00 a 21:00 h.Tel.: 96 259 07 14Correu: cij@lapoblallarga.es

TURÍS.

Punt d’Informació Juvenil (PIJ). Centre d’Associacions i Joventut.
Carrer Jaume I, nº 21.
Tel.: 663 579 810Correu: tecnicjoventut@turis.es

MANCOMUNITAT SBS LA COMUNA

Àrea de joventut. Plaça del Progrés, 16, Sant Joanet.Horari: De 08.00 a 15.30h.Tel.: 601 987 249Correu: mancomunitatsbsjoventut@gmail.com

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Ir al contenido