Servicios Sociales

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CARÀCTER BÀSIC

L’atenció primària de caràcter bàsic es configura com el primer nivell, per proximitat, d’accés al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, i constitueix el primer referent de prevenció, protecció i atenció a les situacions de vulnerabilitat, a través de la informació, l’assessorament, el diagnòstic, el pronòstic, la intervenció, l’acompanyament i el suport a totes les persones que ho requerisquen, independentment de les seues circumstàncies al llarg del seu cicle vital.

Es caracteritzen per un model d’organització i funcionament definit, amb caràcter universal i plena accessibilitat en l’atenció, que implanta l’atenció centrada en la persona, la proximitat al seu entorn personal, unitat de convivència o família, amb enfocament grupal i comunitari, amb prestacions multidisciplinàries i polivalents.

L’atenció primària de caràcter bàsic s’organitza en els serveis estructurals següents:

Servei d’acolliment i atenció davant de situacions de necessitat social.
Servei de promoció de l’autonomia personal.
Servei d’inclusió social.
Servei de prevenció i intervenció amb les famílies.
Servei d’acció comunitària.
Servei d’assessoria tècnica específica.
Unitats d’igualtat.

Más información en la web del Departamento Atención Primaria de Carácter Básico

INTERVENCIÓ DES D’EQUIP ESPECÍFIC D’INTERVENCIÓ EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EEIIA)

És un servei especialitzat d’atenció a famílies amb menors en situació de risc: conflictes entre pares i fills, problemes de parella, separacions conflictives, dificultat a l’hora d’establir pautes educatives, patrons d’interacció violents, etc. Són prioritaris els casos de famílies en què s’ha aplicat una mesura de protecció per als menors (acolliment residencial o amb una família), a fi d’intervindre per afavorir el seu retorn amb la família biològica. El EEIIA està format per un equip interdisciplinari que actua en els casos derivats pels Serveis Socials municipals o per la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA EN CONDUCTES ADDICTIVES (UPCCA)

El seu objectiu és la prevenció de les drogodependències i la promoció d’una cultura saludable en tots els àmbits.

Àmbit escolar. Implicar professors, alumnes i pares en els diferents programes de prevenció escolar.

Àmbit familiar. Assessorar i facilitar als pares els recursos bàsics per a fomentar l’educació i la comunicació operativa en la llar.

Àmbit comunitari. Promoure programes de formació i sensibilització de la societat i fer un seguiment dels casos de consum incipient de drogues.

JORNADA GENERE I CONDUCTES ADICTIVES

AGENCIA DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA

L’objectiu de l’Agència d’Igualtat i Convivència és, per una part, fomentar la integració de les persones migrants i autòctones en la Ribera Alta utilitzant estratègies de sensibilització que previnguen i pal·lien situacions de risc i, al mateix temps, promoguen la convivència intercultural.

Per altra part, la Mancomunitat de la Ribera Alta s’ha unit a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana. Aquest nou servei té com a finalitat oferir als municipis de la comarca un suport tècnic per a la implantació de polítiques actives d’igualtat en l’àmbit municipal, a través de diferents accions a què els ajuntaments de la Ribera Alta podran accedir i dotar de ferramentes al personal tècnic dels diferents municipis per a la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques locals a través de la creació d’un Consell Comarcal de Dones de la Ribera Alta.

JORNADA GENERE I CONDUCTES ADICTIVES

III PLA D’IGUALTAT

PROTOCOL D’ASSATJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Més informació a la web de l’Agència d’Igualtat i Convivència

OFICINA COMARCAL D’HABITATGE (OCH)

L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que canalitza els esforços i coordina les polítiques de les administracions locals de la comarca en matèria d’habitatge.

L’OCH pretén integrar tota la informació, gestió i tramitació sobre habitatge en un únic punt de prestació per a facilitar l’accés al ciutadà.

Més informació a la web de l’Oficina Comarcal d’Habitatge

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Ir al contenido