La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix el servei de tramitació i gestió tributària de la taxa de recollida de residus sòlids urbans

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha realitzat una sessió informativa del nou servei que ofereix de tramitació i gestió tributària de la taxa de recollida de residus sòlids urbans a la qual han assistit personal tècnic especialitzat de diferents ajuntaments de la comarca de la Ribera.

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta, ha presidit esta reunió informativa que ha tingut lloc el 22 de maig de 2024.

La llei 7/2022, de 8 d’abril de Residus i sols contaminats per a una economia circular (art. 11.3) destaca que “… les entitats locals establiran, en el termini de tres  anys a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, una taxa o, en  el seu cas, una prestació patrimonial de caràcter públic no tributària,  específica, diferenciada i no deficitària, que permeti implantar  sistemes de pagament per generació i que reflecteixi el cost real,  directe o indirecte, de les operacions de recollida, transport i  tractament dels residus…”

Aquest servei que ofereix la Mancomunitat de la Ribera Alta, està plantejat per a gestionar la taxa de recollida de residus sòlids urbans per als municipis que aproven la seua ordenança pròpia. A més, també pretén donar suport en l’assessorament tècnic per a la valoració de l’ordenança.

El servei com a gestió tributària comporta l’elaboració, manteniment i aprovació del padró, altes, baixes i canvis de situació de l’obligat tributari. La publicació dels edictes d’aprovació i exposició pública dels padrons corresponents; l’aplicació de bonificacions i exempcions fiscals segons les seues ordenances i tota competència per a resoldre procediments en matèria tributària.

En aquesta gestió, es preveu la col·laboració de la Diputació de València en la fase de recaptació i pretén també donar una atenció al ciutadà a través de l’oficina de tramitació i gestió tributària, com també la defensa jurídica dels possibles recursos que puguen interposar-se.

L’oficina de gestió tributària estarà conformada per personal especialitzat que podrà atendre a la ciutadania de manera presencial o a través de la seu electrònica i es crea una nova unitat de negociació amb personal administratiu, tècnics i equips de processos informàtics i tot el necessari per a poder dur a terme la tasca de gestió tributària.

Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Skip to content